عملکرد سایپا در ۱۴۰۰
عملکرد سایپا در ۱۴۰۰
مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ شرکت خودرو سازی سایپا با حضور ۷۵.۸۱ درصدی سهامداران در حال برگزاری است .

 

گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه