عملکرد«کماسه» در 7 ماهه منتهی به مهر 1400 بررسی شد
عملکرد«کماسه» در 7 ماهه منتهی به مهر 1400 بررسی شد
شرکت تامین ماسه ریخته گری در مدت 7ماهه منتهی به مهر1400 حدود 60میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

شرکت تامین ماسه ریخته گری در مدت 7ماهه منتهی به مهر1400 حدود 60میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این رقم در مدت مشابه قبل26 میلیارد تومن بود.