عملکرد«کماسه» در ۷ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۰ بررسی شد
عملکرد«کماسه» در ۷ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۰ بررسی شد
شرکت تامین ماسه ریخته گری در مدت 7ماهه منتهی به مهر1400 حدود 60میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

شرکت تامین ماسه ریخته گری در مدت ۷ماهه منتهی به مهر۱۴۰۰ حدود ۶۰میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. این رقم در مدت مشابه قبل۲۶ میلیارد تومن بود.