عمليات راه اندازی “ايرانی ترين الفين كشور” زير ذره بين مديران ارشد هلدينگ خليج فارس
عمليات راه اندازی “ايرانی ترين الفين كشور” زير ذره بين مديران ارشد هلدينگ خليج فارس

جلسه بررسی وضعيت راه اندازی مجتمع الفين گچساران با حضور مهندس نشـان زاده مقدم معاون برنامه ريـزی و توسعه كسب و كار گروه، هم اكنون در محل پروژه، در حال برگزاری است

اقتصاد و بیمه – جلسه بررسی وضعيت راه اندازی مجتمع الفين گچساران با حضور مهندس نشـان زاده مقدم معاون برنامه ريـزی و توسعه كسب و كار گروه، هم اكنون در محل پروژه، در حال برگزاری است.

هدف از احداث طرح پتروشيمی گچساران با حدود ١٣٠٠ ميليون يورو هزينه، تأمين خوراك مجتمع های زيرمجموعه پتـروشيمی باختر( واقع در مسير خط لوله سراسري اتيلن غرب) و مجتمع های پتروشيمی منطقه دنا شامل پتروشيمی چهارگانه ممسنی، دهدشت،بروجن و كازرون است.
با بهره برداري از اين طرح، كه ٨٣ درصد آن با توان شركت ها و متخصصان داخلي ساخته شده، سالانه يك ميليون تن اتيلن و ٨٤ هزارتن +C3 توليد می شود.