عملمرد بینظیر مجتمع جهان فولاد سیرجان 
عملمرد بینظیر مجتمع جهان فولاد سیرجان 
مجتمع جهان فولاد سیرجان در دورۀ 12 ماهه سال مالی 1401، 2258 میلیارد تومان سود خالص (301 ریال به ازای هر سهم) کسب کرد که 52 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد.

اقتصادوبیمه؛

مجتمع جهان فولاد سیرجان در دورۀ 12 ماهه سال مالی 1401، 2258 میلیارد تومان سود خالص (301 ریال به ازای هر سهم) کسب کرد که 52 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد دارد.

 

مبلغ فروش دوازده ماهه شرکت 14.2 هزار میلیارد تومان است که نسبت به دوره مشابه 31 درصد افزایش دارد، همچنین حاشیه سود ناخالص با 3 واحد درصد افزایش، از 17 به 21 درصد رسیده است.

مبلغ فروش شرکت در زمستان 5758.9 میلیارد تومان است که رکورد جدیدی برای شرکت محسوب می‌شود. شرکت از نظر درآمد نسبت به پاییز 107 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 65درصد رشد را تجربه کرده‌است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل زمستان 1401، 27 درصد بوده‌ که نسبت به فصل پاییز 10 درصد رشد و نسبت به فصل زمستان 1400 نیز 22 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 

آخرین قیمت سهم 5050 ریال است و در سه ماه گذشته 87 درصد رشد داشته‌است. شرکت در یک سال گذشته نیز 68 درصد بازدهی کسب کرده‌است