علی صالح آبادی جایگزین ابراهیمی در هلدینگ سرمایه گذاری امید شد
علی صالح آبادی جایگزین ابراهیمی در هلدینگ سرمایه گذاری امید شد

علی صالح آبادی جایگزین ابراهیمی در هلدینگ سرمایه گذاری امید شد

اقتصاد و بیمه – علی صالح آبادی جایگزین ابراهیمی در هلدینگ سرمایه گذاری امید شد