در شرایطی که ما در حال حاضر قرار داریم‌ و شبکه کارگزاری که در حال فعالیت است، FATF اثر خاصی رو کار ما ندارد.

در شرایطی که ما در حال حاضر قرار داریم‌ و شبکه کارگزاری که در حال فعالیت است، FATF اثر خاصی رو کار ما ندارد.

با وجود محدودیت‌های خارجی تلاش ما در سالهای اخیر از جمله سال ۹۹ این بوده است که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را از هر نقطه به نقطه‌ای دیگر انتقال دهند و ما هم تحت هر شرایطی چه از طریق بانک و چه از طریق صرافی بانک این آمادگی را داریم که به صادرکنندگان در این زمینه خدمات بدهیم و می‌توانیم از هر نقطه به نقطه‌ای دیگر حواله و اسکناس منتقل کنیم.