عرض تسلیت به ملت عزیز ایران
عرض تسلیت به ملت عزیز ایران
پرفسور پرویز کردوانی، دارنده نشان درجه یک دانش و چهره ماندگار علمی ایران که به "پدر علم کویرشناسی" شهرت داشت، در سن ۹۰ سالگی درگذشت. یادش گرامیباد و راهش پررهرو باد

پرفسور پرویز کردوانی، دارنده نشان درجه یک دانش و چهره ماندگار علمی ایران که به “پدر علم کویرشناسی” شهرت داشت، در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
یادش گرامیباد و راهش پررهرو باد