عبور بیمه پارسیان از ۵ همت درآمد
عبور بیمه پارسیان از ۵ همت درآمد

بیمه پارسیان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ مجموعا ۵٫۴ همت حق بیمه صادر کرده و با پرداخت ۳٫۳۵ همت خسارت به بیمه شوندگان ، تراز ۲ همتی را ثبت کرده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است

اقتصاد و بیمه – بیمه پارسیان در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ مجموعا ۵٫۴ همت حق بیمه صادر کرده و با پرداخت ۳٫۳۵ همت خسارت به بیمه شوندگان ، تراز ۲ همتی را ثبت کرده که نسبت به مقطع مقایسه ای ، ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.