با انعقاد قراردادیبیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر شرکت سیف خودرو توسط شرکت بیمه آرمان صادر می گردد.

با انعقاد قراردادیبیمه نامه شخص ثالث خودروهای صفرکیلومتر شرکت سیف خودرو توسط شرکت بیمه آرمان صادر می گردد.