صادرات بزرگترین محموله قیر منطقه توسط نفت پاسارگاد
صادرات بزرگترین محموله قیر منطقه توسط نفت پاسارگاد

شرکت نفت پاسارگاد در ماه جاری بزرگترین محموله قیر خاورمیانه با ظرفیت ۴۵.۰۰۰ تن را بارگیری خواهد کرد.  

شرکت نفت پاسارگاد در ماه جاری بزرگترین محموله قیر خاورمیانه با ظرفیت ۴۵.۰۰۰ تن را بارگیری خواهد کرد.