شکستن رکورد ماهیانه فروش در پتروشیمی خارک
شکستن رکورد ماهیانه فروش در پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی خارگ در بهمن ماه با فروش از محل موجودی درآمد خوبی شناسایی کرده و رکورد فروش ماهانۀ خود را شکسته است. درآمد شرکت در این ماه ۱۶۸۰ میلیارد تومان است که بیش از سه برابر دی ماه و دوبرابر متوسط ماههای قبل است

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی خارگ در بهمن ماه با فروش از محل موجودی درآمد خوبی شناسایی کرده و رکورد فروش ماهانۀ خود را شکسته است. درآمد شرکت در این ماه ۱۶۸۰ میلیارد تومان است که بیش از سه برابر دی ماه و دوبرابر متوسط ماههای قبل است.

 

در این ماه مقدار تولید تقریباً مشابه ماه قبل بوده اما مقدار فروش ۲۲۰ درصد رشد دارد. نرخ متانول ۵ درصد، نرخ بوتان ۲۹ درصد و نرخ پروپان ۳۲ درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

 

در مجموع یازده ماه، فروش شرکت به ۱۰ همت رسیده است که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت، مقدار تولید انواع محصولات ۹ درصد و مقدار فروش ۸ درصد رشد نشان می دهد.

آخرین قیمت سهم ۴۸۱۳ تومان بوده و طی یک ماه اخیر ۲۵ درصد رشد داشته است