(( شفن )) به زودی در مجمع سالیانه
(( شفن )) به زودی در مجمع سالیانه
مجمع عمومی پتروشیمی فن آوران

مجمع فوق العاده شرکت پتروشیمی فن آوران در نماد “شفن” برگزار شد اما مجمع عمومی عادی به دلیل عدم ادغام حق تقدم ها در افزایش سرمایه توسط سازمان بورس به زمان دیگری موکول شد.