شفافیت در کنار مدیریت صحیح ریسک
شفافیت در کنار مدیریت صحیح ریسک
پيگيري اسـتراتژي فعال در معاملات و توجه به مديريت ريسـك شـركت، تمركز بخش مهمي از نقدينگي شـركت به سـمت سـهام بنيادي و دلاري، حفظ سـرعت و ارتقاي دقت در گزارشـگري مالي، از جمله دستاوردهاي هيأت مديره و كاركنان شركت براي سهامداران گرامي بوده است

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت  سرمايه گذاري اعتلاء البرز  (سهامی‌عام) مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۱ در محل ساختمان جديد دانشکده داروسازي – سالن رازي برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور ۱/۷۸ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای فرشيد مرادي بود، که جنابان علي فلاح پور و سيد مهدي ناصري در مقام نظار اول و دوم و آقای سيد محمد ابراهيم آيت الهي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۴۰۰/۱ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 

پيام هيئت مديره

با نام و ياد خداوند متعال و با عرض سـلام حضـور يكايك سـهامداران محترم، گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صـاحبان سـهام شـركت سـرمايه گذاري اعتلاء البرز (سـهامي عام) براي سـال مالي منتهي به ٣٠ آذر ماه ١٤٠٠ را به اسـتحضـار مي رساند.

چنانكه ســهامداران محترم آگاهي دارند عوامل حاكم بر اقتصــاد جهان، كشــور و بازار ســرمايه در دوره مالي مورد گزارش، نوسـان قيمتهاي جهاني محصـولات همچون فلزات، كانه هاي فلزي، قيمت نفت و محصـولات نفتي و پتروشـيمي از يك طرف و ثبات نســبي نرخ ارز (خصــوصـا ارز سـامانه نيما) و تاثير آن بر وضــعيت ســودآوري شــركتهاي موجود در بورس اوراق بهادار و همچنين افزايش نسـبي نرخ بازده بين بانكي و اوراق با درآمد ثابت از طرف ديگر باعث گرديد تا در بازار سـرمايه شـاهد بازدهي منفي ٨ درصدي شاخص بورس طي دوره مالي مورد گزارش باشيم.

در سال مالي منتهي به ٣٠ آذر ١٤٠٠ شاهد كاهش قيمت سهام در كليه گروه ها بوديم با وجود اين شرايط، هيأت مديره تلاش نمود با تدوين راهبردهاي مناسـب و اجراي آنها توسـط تيم اجرايي شـركت در راسـتاي كاهش ريسـك پرتفوي، سـرمايه گذاري هاي خود را بيشـتر در سـهام بنيادي بازار متمركز كند. پيگيري اسـتراتژي فعال در معاملات و توجه به مديريت ريسـك شـركت، تمركز بخش مهمي از نقدينگي شـركت به سـمت سـهام بنيادي و دلاري، حفظ سـرعت و ارتقاي دقت در گزارشـگري مالي، از جمله دستاوردهاي هيأت مديره و كاركنان شركت براي سهامداران گرامي بوده است. اين شـركت همواره در تعاملات خود، منافع همه ذينفعان از جمله سـهامداران محترم را مد نظر قرار داده اسـت. گزارشـگري شــفاف و به موقع به ســازمان بورس و اوراق بهادار و رعايت دقيق قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شــركت و عدم وجود نكات منفي در گزارش حسـابرس و بازرس قانوني شـركت در سـالهاي اخير، همگي نمونه هايي از تلاش شـركت براي نيل به هدف فوق مي باشند.

همانند دوره هاي گذشـته، هيأت مديره و كاركنان شـركت سـرمايه گذاري اعتلاء البرز اميدوارند با بهبود مسـتمر رويه هاي كاري، بهره گيري هرچه بيشـتر از توان تخصـصـي كاركنان و تداوم اسـتراتژي هاي مناسـب خود در سـايه حمايت هاي سـهامداران محترم شاهد پويايي بيشتر و ارتقاء جايگاه شركت در فضاي كسب و كار خود باشند.