ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه
ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی عسلویه

ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت ، گاز ، پتروشیمی در محل نمایشگاه های بین المللی پارس در عسلویه از ۲۷ تا ۳۹ آذرماه در حال برگزاری است

اقتصاد و بیمه – ششمین نمایشگاه ساخت داخل نفت ، گاز ، پتروشیمی در محل نمایشگاه های بین المللی پارس در عسلویه از ۲۷ تا ۳۹ آذرماه در حال برگزاری است .