نماد: پکویر موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30

🏭شرکت: کوير تاير

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۲,۳۷۵,۱۳۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه 99 افزایش 134 درصدی داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می دهد میزان فروش شرکت 179 درصد افزایش یافته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال تاير راديال
به مبلغ ۲,۳۵۷,۴۸۲ میلیون ریال بوده است.

✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه99 در مجموع مبلغ ۱۰,۷۷۶,۱۳۵
میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال98 رشد 128 درصدی داشته است.