شرکت پتروشیمی جم در بهمن ماه به درآمد فروش ۳۷۲۱ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل تقریبا بی تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته رشد ۱۴٫۸% را نشان می دهد
شرکت پتروشیمی جم در بهمن ماه به درآمد فروش ۳۷۲۱ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل تقریبا بی تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته رشد ۱۴٫۸% را نشان می دهد

شرکت پتروشیمی جم در بهمن ماه به درآمد فروش ۳۷۲۱ میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل تقریبا بی تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته رشد ۱۴٫۸% را نشان می دهد

اقتصاد و بیمه – جمع مبلغ فروش جم در دوره ۱۱ ماهه به ۳۶ همت رسیده است که رشد ۱۰٫۹% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

 

جم در این ماه ۲۷۱۶۰تن اتیلن را به صورت داخلی به فروش رسانده است که افت ۲۳٫۶۲% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۱۴٫۰۵% رشد داشته است.

آخرین قیمت سهم ۳۹۱۱ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۴٫۳% می باشد.