نماد: شپاکسا موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30

🏭شرکت: پاکسان

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۲,۷۱۹,۲۳۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ افزایش ۴۱ درصدی داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۹۷ درصد افزایش یافته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال پودرها به مبلغ ۱,۱۰۱,۰۶۳ میلیون ریال بوده است.

✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۴,۵۷۳,۸۲۷
میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۳ درصدی داشته است.