مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با حضور بیش از ۷۷.۲۷ درصد سهامداران تشکیل شد و مجمع نشینان در پایان جلسه با اکثریت آرا ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذمعاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با تقسیم سود ۱۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. افرایش ۱۹۳ درصدی ارزش بازار […]

مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با حضور بیش از ۷۷.۲۷ درصد سهامداران تشکیل شد و مجمع نشینان در پایان جلسه با اکثریت آرا ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذمعاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با تقسیم سود ۱۵۰۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

  • افرایش ۱۹۳ درصدی ارزش بازار سهام شرکت
  • رشد ۳۰۳ درصدی ارزش پرتفوی بورسی شرکت
  • تعیین تکلیف واگذاری اموال شرکت کاغذ سازی کارون و وصول مبلغ ۸۱۵ میلیارد ریال
  • رشد ۱۰۸ درصدی سود شرکت اصلی و ۱۳۰ درصدی گروه نسبت به سال مالی قبل
  • رشد ۱۴ درصد سود حاصل از خرید و فروش معاملات کل پرتفو
  • رشد ۱۸۷ درصد سود سهام سرمایه گذاری های بورسی پرتفوی مدیریتی
  • رشد ۴۳۲درصدی سود سهام سرمایه‌گذاری های بورسی پرتفوی غیر مدیریتی
  • افزایش ۳۰۳درصدی ارزش پرتفوی مدیریتی و ۳۵۷ درصد افزایش ارزش پرتفوی غیر مدیریتی

از جمله نکات چشمگیری بود که مهندس فائقی مدیر عامل شرکت در مجمع اعلام داشت.

گزارش تکمیلی به رودی در وب سایت و نشریه اقتصاد و بیمه