نماد: پرداخت موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30

🏭شرکت: به پرداخت ملت

⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۲,۱۹۵,۰۶۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۳ درصدی داشته است.

⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۳۳ درصد افزایش یافته است.

▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال خدمات شارژ به مبلغ ۱,۳۴۳,۶۳۵ میلیون ریال بوده است.

✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹,۹۰۱,۲۷۷
میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۴ درصدی داشته است.