شرکت صنایع سیمان غرب خوش درخشید
شرکت صنایع سیمان غرب خوش درخشید

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب(سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۹ در محل سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)برگزار گردید.

اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع سیمان غرب(سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۹ در محل سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)برگزار گردید.

 

در این مجمع که با حضور ۷۸٫۱۷ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدی طالبی بود، که جنابان علیرضا قادری و روح اله عسگر شهبازي در مقام نظار اول و دوم و آقای مجید آزرده دست ((معاون مالی مجموعه)) به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۳٫۷۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

 

استقبال پرشمار سهامداران وبرگزاری مجمع در نهایت نظم، پذیرایی و میزبانی شایسته کلیه ارکان سیمان از ذینفعان ، پاسخگویی دقیق و مستند به سوالات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط توسط مدیران ارشد شرکت، انجام تعمیرات اساسی و اورهال در پاییز جهت کسب انتفاع حداکثری برای ذینفعان، رشد تولید در مجموعه سیمان وکلینکر نسبت به سال گذشته، تایید حسابهای شفاف و کلین مدیر مجرب مالی مجموعه جناب مجیدخان آزرده دست، تعامل کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه و نهایت تعامل مدیریت فرهیخته روابط عمومی برای پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.

پیام هیات‌مدیره

شرکت صنایع سیمان غرب به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت سیمان فارس خوزستان با ماموریت زیر تاسیس گردیده و فعالیت می نماید:

«تولید و عرضه انواع سیمان و کلینکر مطابق با استانداردهای محصول، نیاز مشتری و شاخص‌های اقتصادی»

در جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دستور کار قرار دارد:

۱) مشارکت و پشتیبانی اثربخش از تداوم پایدار تولید سیمان کشور با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار

۲) مشارکت و ارتقای زنجیره ارزش سازه‌های بتنی کشور

۳) مشارکت در پایداری و انعطاف‌پذیری بهینه زنجیره تامین طرح‌های عمرانی ملی.

 

برنامه ها و چشم انداز وضعيت شركت

هرچند كاهش بودجه هاي عمراني و ساخت و ساز در كشور روند رو به رشدي از مصرف سيمان براي سال آينده برآورد نمي كند ليكن زمينه رشد صادرات به كشور عراق و سوريه با توجه به ايجاد امنيت و شروع سازندگي در اين دو كشور امكان رشد تقاضاي محصول صادراتي را فراهم مي كند همچنين با اجراي برنامه هاي بازاريابي منطقه اي و توجه به بخشهاي مختلف بازار، شناسايي مشتريان جديد و بازارهاي داخلي جديد در استانهاي غرب در زمره برنامه هاي شركت در سال ۱۴۰۱ است كه چشم انداز شركت در افق ۳ ساله به شرح زير است:

 • جايگاه برتر در بين شركتهاي منطقه و تابعة هلدينگ فارس و خوزستان به تناسب ظرفيت توليد
 • جايگاه برتر برند سازمان در بين رقبا در منطقه داخل و خارج كشور
 • جايگاه برتر مشتري مداري و كسب رضايت مشتري در بين رقبا
 • جايگاه برتر انعطاف پذيري مطابق نياز بازار و مشتري

 

بيانيه ماموريت شركت

شركت صنايع سيمان غرب توليد كننده انواع سيمان پرتلند تيپ يك، دو و پنج، محصولات خود را با رعايت ضوابط كيفيتي استاندارد ملي ايران توليد نموده و در بسـته بنـدي مـورد درخواسـت مشتري عرضه ميكند. مديريت وكاركنان شركت پس از استقرارنظام مديريت يكپارچه براساس استانداردهای : OHSAS 18001 : 2007 , ISO 14001:2004 , ISO 9001:2008   و گذشت هشت سال از استقرار موفقيت آميز آن، حركت در مسير تعالي سـازماني براسـاس مـدل EFQM  و استقرار سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه براساس الزامات استاندارد ISO17025 2005 –را در دستور كار خود قرار داده و وظيفه خود مـي داننـد كـه بـا درك كامـل از انتظـارات مشتري و ساير طرفهاي ذينفع در قالب الزامات قانوني در سطح ملي و بين المللي به منظور تحقق اهداف سازمان تلاش كنند، و اعتقاد دارند كه:” توسعه پايدار ، توليد پـاك و رضـايت مشـتري بـا حفظ توانايي وسلامت نيروي كار “ميسر مي گردد.

مديريت ارشد و كليه كاركنان سازمان با نگرش بهبود مستمر در كليه ابعاد جهت تحقـق اهـداف زير تلاش ميكنند:

 • آموزش فراگير و مستمر كاركنان بعنوان با ارزش ترين سرمايه شركت
 • تامين خواسته هاي مشتريان و افزايش رضايتمندي آنهـا و سـاير طرفهـاي ذينفـع ، جلـب اطمينان و اعتماد مشتريان و ارتباط مستمر با آنها.
 • بهينه سازي وكنترل مستمر فرايند توليد به منظـور افـزايش كميـت و كيفيـت محصـول و كاهش هزينه هاي توليد از طريق مصرف بهينه انرژي، مواد اوليه و ساير منابع در راستاي توسعه پايدار
 • بهبــود مســتمر فر آينــدها ، روشــها و سيســتمهاي مــديريتي در راســتاي جلــوگيري از آلودگيهـاي زيسـت محيطـي و توجـه بـه ايمنـي و سـلامت شـغلي در سـطح كارخانـه و پيشگيري از آسيب ها و بيماريهاي شغلی
 • رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، قوانين و مقررات ملي ايمني و سلامت شـغلي و استانداردهاي بين المللي مرتبط با محيط كار
 • استفاده بهينه از امكانات ومنابع انساني با تقويت انگيزه واعتماد كاركنان نسبت به اهداف شركت بمنظور ارتقاء بهره وري وكاهش هزينه ها .

هيئت مديره به منظور دستيابي به اهداف فوق، ضمن نظارت و بـازنگري دوره اي نظـام مـديريت يكپارچه و اطمينان از ارتباط و تناسب آن بـا شـرايط سـازمان و مطابقـت بـا اسـتاندارد هاي مـورد استفاده در سطح شركت، توسعه پايدار، بهبود مستمر و تلاش در جهت دستيابي به اهداف فوق را از وظايف خود دانسته و پيگيري آن را تعهد مي نمايد.

 

برنامه‌های آینده شرکت

براساس برنامه ریزي استراتژیک شرکت و تحلیل عوامل محیط داخل و خارج سازمان اهدافی در

قالب یک برنامه مدون توسط مدیریت مورد بررسی و تصمیم گیري قرار گرفته است که مشخص

کننده استراتژي، برنامه ها و سیاستهاي خرد و کلان شرکت در چند سال آینده می باشد

سیاستهای عملیاتی فروش

 • تلاش در جهت جلوگيري از انباشت كلينكر و سيمان از طريق بازاريابي مناسب محصولات و استفاده از روشهاي مناسب بازاريابي و فروش
 • توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلي و فروش كلينكر
 • مشاركت در تشكل هاي صنفي و اتحاديه ها به منظور نقش آفريني در توسعه بازار منطقه
 • سعي در برنامه ريزي روشهاي جديد فروش و تسهيل نمودن آن جهت مشتري

سیاستهای سازمان در زمینه رضایت مشتری

 • پاسخگويي و اطلاع رساني صحيح و مناسب به مشتريان و تعامل با خريداران محصول
 • مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع

سیاستهای عملیاتی تولید

 • توليد با حداكثر ظرفيت قابل دسترسي با گرايش به توليد سيمانهاي با حاشـيه سـود بـالاتر و افزايش سرانه توليد
 • افزايش تنوع محصولات با توجه به خواسته مشتري همراه با افزايش كيفيت
 • بكارگيري سياستهاي جديد براي كم كردن توقفهاي احتمالي

سیاستهای سازمان در زمینه کیفیت

 • تمديد به موقع گواهينامه هاي بين المللي
 • اجراي دقيق كليه فرآيندهاي داخلي تشريح شده در نظامنامه كيفيت
 • اجراي برنامه هاي تحقيقاتي جهت ارتقاء كيفيت محصـولات و كـاهش آلاينـده هـاي فرآينـد توليد

سیاستهای سازمان در زمینه نیروی انسانی

 • بهينه سازي تركيب منابع انساني با توجه به سطح تحصيلات پرسنل
 • ادامه روند آموزشي و توسعه تواناييهاي علمي و فني پرسنل جهت افزايش بهره وري منابع انساني
 • بازبيني و بازنگري نظام ارزشيابي كاركنان
 • انتخاب الگوي مصرف صحيح جهت بكارگيري مديران و كاركنان بر اساس شايسته سالاري

سیاستهای سازمان در زمینه افزایش سطح ایمنی

 • بازنگري ريسكهاي سازمان و تدوين برنامه هاي جامع در مورد كاهش و يا حذف ريسك
 • آموزش و تجهيز پرسنل و اعضاي كميته ايمني

سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان

 • مديريت منابع وجوه نقد و استفاده بهينه از منابع
 • مديريت هزينه ها و كاهش قيمت تمام شده
 • تسويه تسهيلات دريافتي و دريافت تسهيلات با نرخ بهره پايين

«گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه»