سغدیر به دنبال افزایش سرمایه چشمگیر
سغدیر به دنبال افزایش سرمایه چشمگیر
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایشسرمایه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

 

🔹 سرمایه فعلی: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰%

🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سایر اندوخته ها

🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي شرکت

🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.