سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری
سامانه نظارت مردمی صندوق بازنشستگی کشوری

در راستای فسادستیری و‌ رویکرد نظارتی ریاست محترم جمهور و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شما می توانید از طریق این سامانه گزارش خود نسبت به عملکرد نادرست یا تخلف صورت گرفته در‌ هر یک از بخش های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری یا شرکت های زیرمجموعه با ارسال مدارک و مستندات ارائه نمایید

اقتصاد و بیمه – در راستای فسادستیری و‌ رویکرد نظارتی ریاست محترم جمهور و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی شما می توانید از طریق این سامانه گزارش خود نسبت به عملکرد نادرست یا تخلف صورت گرفته در‌ هر یک از بخش های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری یا شرکت های زیرمجموعه با ارسال مدارک و مستندات ارائه نمایید.

https://eservices.cspf.ir/Nezarat

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی)