رکورد شکنی های متعدد در شرکت کشت و صنعت شریف آباد
رکورد شکنی های متعدد در شرکت کشت و صنعت شریف آباد

رکورد شکنی های متعدد در شرکت کشت و صنعت شریف آباد

اقتصاد و بیمه – رکورد شکنی های متعدد در شرکت کشت و صنعت شریف آباد

((گزارش تصویری مجمع عمومی «زشریف» ))