رونمايی از استراتژی و برنامه جامع “بندرامام نوين” در حاشيه بازديد مديران ارشد هلدينگ خليج فارس
رونمايی از استراتژی و برنامه جامع “بندرامام نوين” در حاشيه بازديد مديران ارشد هلدينگ خليج فارس

پارسال، پتروشيمی بندرامام، ركورد توليد در سه سال اخير را شكست

اقتصاد و بیمه – پارسال، پتروشيمی بندرامام، ركورد توليد در سه سال اخير را شكست

روابط عمومی شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس