رشد ۹ درصدی درآمد فملی در سال ۱۴۰۱
رشد ۹ درصدی درآمد فملی در سال ۱۴۰۱

داده‌نمای «مس» را با موضوع «رشد ۹ درصدی درآمد فملی» در سال ۱۴۰۱ ببینید

اقتصاد و بیمه – داده‌نمای «مس» را با موضوع «رشد ۹ درصدی درآمد فملی» و عملکرد تولیدی شرکت ملی صنایع مس ایران را در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ببینید.