رشد ۷۷ درصدی فروش «شاملا» تا پایان مهر
رشد ۷۷ درصدی فروش «شاملا» تا پایان مهر

شرکت معدنی املاح ایران در ۷ماهه منتهی به مهر از فروش محصولات خود ۳۳۱میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۹میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۷ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۷درصد رشد داشته است. شرکت معدنی املاح ایران […]

شرکت معدنی املاح ایران در ۷ماهه منتهی به مهر از فروش محصولات خود ۳۳۱میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۹میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۷ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۷درصد رشد داشته است.

شرکت معدنی املاح ایران در ۷ماهه منتهی به مهر از فروش محصولات خود ۳۳۱میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴۹میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۷ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۷درصد رشد داشته است.