رشد ۲۵۱ درصدی «شپترو» در ۷ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰
رشد ۲۵۱ درصدی «شپترو» در ۷ ماهه منتهی به مهر ماه ۱۴۰۰
پتروشیمی آبادان در7 ماهه منتهی به مهرماه از فروش محصولات خود 678 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 114 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد که نسبت به 7ماهه سال قبل 251 درصد رشد داشته است.

پتروشیمی آبادان در۷ ماهه منتهی به مهرماه از فروش محصولات خود ۶۷۸ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۱۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد که نسبت به ۷ماهه  سال قبل ۲۵۱ درصد رشد داشته است.