رشد ۹۷.۴ میلیارد تومانی ولتاژ “دماوند”
رشد ۹۷.۴ میلیارد تومانی ولتاژ “دماوند”
سود خالص شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره ٣ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠ مبلغ ١٢۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به همین دوره در سال ١٣٩٩ (۶٠ میلیارد و ١۶٢ میلیون تومان) ۶۶ میلیارد تومان افزایش داشته است.

سود خالص شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره ٣ ماهه منتهی به ٣١ خرداد سال ١۴٠٠ مبلغ ١٢۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به همین دوره در سال ١٣٩٩ (۶٠ میلیارد و ١۶٢ میلیون تومان) ۶۶ میلیارد تومان افزایش داشته است.