رشد ۲۳ برابری سود عملیاتی بیمه البرز در سال ۹۹ و مقایسه آن با عملکرد صنعت بیمه عنوان مدیرعامل سال صنعت بیمه را به محسن پورکیانی رسانده است . همچنین در سال ۹۹ و در کوران ریزش ارزش بازار بورس، ارزش سهام بیمه البرز همواره ثابت یا رو به رشد بوده است

رشد ۲۳ برابری سود عملیاتی بیمه البرز در سال ۹۹ و مقایسه آن با عملکرد صنعت بیمه عنوان مدیرعامل سال صنعت بیمه را به محسن پورکیانی رسانده است .

همچنین در سال ۹۹ و در کوران ریزش ارزش بازار بورس، ارزش سهام بیمه البرز همواره ثابت یا رو به رشد بوده است