رشد ١٩٠ درصدی فروش «شدوص» در ۴ ماهه
رشد ١٩٠ درصدی فروش «شدوص» در ۴ ماهه
به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در مدت ۴ ماهه نخست ١۴٠٠ حدود ٢٣۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد و روند صعودی فروش خود را تا حدودی حفظ نمود. این رقم فروش در مقایسه با مدت مشابه قبل با رشد ١٨٩ درصدی همراه بود. نرخ فروش انواع گرید دوده نیز در تیر ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه با رشد مواجه بود.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت دوده صنعتی پارس در مدت ۴ ماهه نخست ١۴٠٠ حدود ٢٣۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد و روند صعودی فروش خود را تا حدودی حفظ نمود. این رقم فروش در مقایسه با مدت مشابه قبل با رشد ١٨٩ درصدی همراه بود. نرخ فروش انواع گرید دوده نیز در تیر ماه نسبت به میانگین ۴ ماهه با رشد مواجه بود.