رشد تولید و فروش «شپارس »
رشد تولید و فروش «شپارس »

شرکت بین المللی محصولات پارس در دی ماه به درآمد فروش 124.8 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل 33.7% تغییر را نشان می‌دهد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 21.2% رشد داشته‌است

اقتصاد و بیمه – شرکت بین المللی محصولات پارس در دی ماه به درآمد فروش 124.8 میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه قبل 33.7% تغییر را نشان می‌دهد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 21.2% رشد داشته‌است.

براساس آمار منتشره مجموع تولید شرکت در دی ماه 5312 تن می‌باشد که نسبت به آذر ماه رشدی چشمگیر داشته و نسبت به میانگین ماه‌های قبل نیز رشد 5.8 درصدی را تجربه کرده‌است.
همچنین جمع مبلغ فروش «شپارس » در دوره 4 ماهه به 434 میلیارد تومان رسیده است که تغییر 81.6% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد. عامل این رشد علاوه بر افزایش نرخ 38.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد فروش مقداری 30.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز می‌باشد.