استاندارد نظمی مبتنی بر نتایج استوار علوم و فنون و تجارب بشری است که به صورت قاعده ، مقررات و نظامات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه جویی کلی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می‌رود.