دیدار مدیر عامل  ذوب آهن با مدیر مسئول و سردبیر گروه رسانه ای اقتصاد بیمه
دیدار مدیر عامل  ذوب آهن با مدیر مسئول و سردبیر گروه رسانه ای اقتصاد بیمه

مهندس مهدی کوهی ((مدیر باتجربه و خوشنام صنعت کشور)) در نشستی صمیمی میزبان استاد خسرو امیرحسینی ((پیشکسوت مطبوعات و از فعالین باسابقه رسانه ای کشور )) بود

اقتصاد و بیمه – مهندس مهدی کوهی ((مدیر باتجربه و خوشنام صنعت کشور)) در نشستی صمیمی میزبان استاد خسرو امیرحسینی ((پیشکسوت مطبوعات و از فعالین باسابقه رسانه ای کشور )) بود .
خبر تکمیلی به زودی