دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران از سوی شورای هماهنگی بانک‌های کشور بعنوان نماینده این شورا برای عضویت در هیأت عالی نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی معرفی شد.

دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران از سوی شورای هماهنگی بانک‌های کشور بعنوان نماینده این شورا برای عضویت در هیأت عالی نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی معرفی شد.

محمدرضا حسین‌زاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها، براساس ماده 25 اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی و به منظور حفظ منافع بانک‌ها در جهت نظارت بر عملکرد شورایعالی درراستای حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و کفایت نظارت حرفه‌ای و تخصصی، دکتر شیری مدیرعامل پست بانک ایران را برای عضویت در این کانون به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی کرد.
گفتنی است: این کانون مرکب از 7 نفر است که شامل؛ نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های خصوصی و رییس شورای عالی کانون می‌باشد.

  • نویسنده : اقتصاد و بیمه