دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام
دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام

در روز شنبه دوازدهم شهریور ماه دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام با حضور نماینده مدیریت کار وخدمات اشتغال منطقه اقتصادی پارس،مدیران شرکت و نمایندگان منتخبین به صورت الکترونیکی برگزار شد

اقتصاد و بیمه – در روز شنبه دوازدهم شهریور ماه دومین انتخابات کارگری شرکت پتروشیمی هنگام با حضور نماینده مدیریت کار وخدمات اشتغال منطقه اقتصادی پارس،مدیران شرکت و نمایندگان منتخبین به صورت الکترونیکی برگزار شد.