دكتر علی دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس:
دكتر علی دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس:

راه اندازی پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس و تبديل گاز فلرها به ثروت، مصداق روشن جهاد اقتصادی با استفاده از ظرفيت های درون زا و توان و دانش ناب ايرانی است

اقتصاد و بیمه – راه اندازی پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس و تبديل گاز فلرها به ثروت، مصداق روشن جهاد اقتصادی با استفاده از ظرفيت های درون زا و توان و دانش ناب ايرانی است.

 

روابط عمومی شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس