بیشترین میزان درآمد حاصل شده پدیده شیمی قرن در اسفندماه در بازار داخلی بوده است.

پدیده شیمی قرن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه ۹۹ میزان درآمدی را به ثبت رساند که ۴۰درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ بود.

بر اساس این گزارش، اغلب فروش شرکت تمرکز بر داخلی فروشی دارد و تنها یک درصد صادرات در آمارهای این شرکت به چشم می‌خورد.

برپایه این گزارش، میزان درآمد شناسایی‌شده را طی دوره یک‌ماهه برابر با ۲ هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه ۹۹ نیز مجموع درآمد‌های ثبت‌شده را بالغ‌بر ۱۸ هزار و ۴۵۹ میلیارد ریال ارائه کرده، همچنین میزان سرمایه گزارش شده طی این دوره یک هزار میلیارد ریال بوده است.

بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که شرکت پدیده شیمی قرن در اسفندماه از خود بر جای گذاشته نسبت به ماه گذشته با یک درصد رشد همراه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز افزایش ۷۲ درصدی را مشاهده کرده، همچنین از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه سال ۹۹ مقدار درآمدی که “قرن” شناسایی‌کرده، نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد رشد را تجربه کرده است.

بیشترین میزان درآمد حاصل شده پدیده شیمی قرن در اسفندماه در بازار داخلی با ۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال بوده و بیشترین میزان درآمد ثبت‌شده در بازار داخلی نیز در اختیار بخش «بهداشت شخصی» با ۸۵۹ میلیارد ریال بوده است.

مقدار فروش “قرن” در اسفندماه برابر با ۱۴.۴۸۴ تن بود، بخش عظیمی از فروش‌های “قرن” در بازار داخلی صورت گرفت، میزان فروش‌های پدیده شیمی قرن در اسفندماه نسبت به ماه گذشته ۷ درصد کاهش را تجربه کرده است.