دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت سیمان کردستان با هدف همكاری و مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی صنعت سیمان تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

.به گزارش اقتصادوبیمه  و به نقل از روابط عمومی سیمان کردستان ،

باتوجه به اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای تجربه های پژوهشی و صنعتی، نیروی انسانی متخصص و امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی است بنابراین شرکت سیمان کردستان با این دانشگاه تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

اين تفاهم نامه براي مدت ۲ سال منعقد شده است و در صورت نياز و توافق طرفين این تفاهم نامه تمديد خواهد شد.

به منظور هماهنگی مستمر و لازم برای اجرای این تفاهم نامه و نظارت بر همکاری های مشترک، کمیته راهبری با ترکیب معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نماینده شرکت سیمان کردستان تشکیل می شود.

این تفاهم نامه شامل ۱۱ ماده و در دو نسخه با هدف همكاری و مشارکت در اجرای پروژه های صنعتی صنعت سیمان منعقد شده است.