خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت داروسازی فارابی
خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت داروسازی فارابی
خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت داروسازی فارابی

اقتصادوبیمه ؛
شرکت داروسازی فارابی (دفارا) به رشد فروش ۵ درصدی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست یافت.