خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت داروسازی اکسیر
خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت داروسازی اکسیر
رشد سود خالص ۱۰۳ درصدی در شرکت اصلی

 

شرکت داروسازی اکسیر (دلر) به رشد سود خالص ۱۰۳ درصدی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل دست یافت.