خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊 نماد: مارون 📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 🏭 شرکت: پتروشيمي مارون 🔻 تصمیمات مجمع : ✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد ✅ استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی 💵 سود(زیان) نقدی هر سهم: ۱۱,۵۰۰ ریال 💰 […]

📊 نماد: مارون

📑 موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

🏭 شرکت: پتروشيمي مارون

🔻 تصمیمات مجمع :

✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد
✅ استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

💵 سود(زیان) نقدی هر سهم: ۱۱,۵۰۰ ریال

💰 سود(زیان) خالص شرکت: ۱۱۶,۳۹۱,۱۹۲ میلیون ریال

💶 سود(زیان) انباشته: ۲۴,۳۹۱,۱۹۲ میلیون ریال

💷 سرمایه ثبت شده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

👤 بازرس قانونی: تدوين و همکاران

📰 روزنامه‌ کثیرالانتشار: اطلاعات ، دنياي اقتصاد