خداحافظی هادی نباتی نژاد از فولاد مبارکه اصفهان
خداحافظی هادی نباتی نژاد از فولاد مبارکه اصفهان
خداحافظی هادی نباتی نژاد مدیر سابق روابط عمومی فولاد مبار‌که اصفهان از سمت روابط عمومی

براتی از دانشگاه اصفهان با حکم یاسر طیب نیا بعنوان مدیر جدید روابط عمومی این شر‌کت منصوب شد.