خبرنگاران نمک سازمان بورس را چشیدند
خبرنگاران نمک سازمان بورس را چشیدند

در ۲۶ مین روز از ماه مبارک رمضان ، خبرنگاران و اصحاب رسانه میهمان افطاری سازمان بورس اوراق بهادار بودند

اقتصاد و بیمه – در ۲۶ مین روز از ماه مبارک رمضان ، خبرنگاران و اصحاب رسانه میهمان افطاری سازمان بورس اوراق بهادار بودند .