اقتصاد و بیمه – حکم انتصاب آقای مهندس سیاوش میرحاجی به سمت مدیر ارشد طرح های توسعه شرکت پتروشیمی پارس

اقتصاد و بیمه – حکم انتصاب آقای مهندس سیاوش میرحاجی به سمت مدیر ارشد طرح های توسعه شرکت پتروشیمی پارس