حکم افزایش قیمت یوتیلیتی ملغی شد
حکم افزایش قیمت یوتیلیتی ملغی شد

با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش ۲۵۳ درصدی قیمت خدمات جانبی و یوتیلیتی پتروشیمی‌ها در عسلویه و ماهشهر ملغی شد

اقتصاد و بیمه – با حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری، افزایش ۲۵۳ درصدی قیمت خدمات جانبی و یوتیلیتی پتروشیمی‌ها در عسلویه و ماهشهر ملغی شد.