حمید سرال بعنوان مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان منصوب شد
حمید سرال بعنوان مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان منصوب شد
با حکم مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان حمید سرال بعنوان سرپرست جدید روابط عمومی ذوب آهن اصفهان معرفی و جایگزین امیری شد.

با حکم مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان حمید سرال بعنوان سرپرست جدید روابط عمومی ذوب آهن اصفهان معرفی و جایگزین امیری شد.

کارشناس روابط عمومی، کارشناس معاونت بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان وقائم مقامی شرکت پویش معادن ذوب آهن جز سوابق حمید سرال است