حمایت از صنایع پایین دستی برای توسعه کشور
حمایت از صنایع پایین دستی برای توسعه کشور

سیاست ویژه ما حمایت از صنایع پایین دستی میباشد چرا که باور داریم از این مسیر هم اشتغالزایی پایدار ایجاد میشود هم ارز آوری مناسبی برای کشورمان با اعتقاد به تکمیل زنجیره ارزش و اهتمام به ارزش افزود حاصل میشود

اقتصاد و بیمه – سیاست ویژه ما حمایت از صنایع پایین دستی میباشد چرا که باور داریم از این مسیر هم اشتغالزایی پایدار ایجاد میشود هم ارز آوری مناسبی برای کشورمان با اعتقاد به تکمیل زنجیره ارزش و اهتمام به ارزش افزود حاصل میشود .

گزارش تصویری نشست اصحاب رسانه با دکتر کریمی مدیرعامل پتروشیمی اروند