حضور شرکت پتروشیمی آبادان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست
حضور شرکت پتروشیمی آبادان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

سالن 9-8  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان  

سالن 9-8  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

روابط عمومی شرکت پتروشیمی آبادان