حضوروزیرکارتعاون ورفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در غرفه پتروشیمی امیرکبیر
حضوروزیرکارتعاون ورفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در غرفه پتروشیمی امیرکبیر
دردومین روز از برگزاری بیست وهفتمین نمایشگاه نفت ، گاز ، پالایش وپتروشیمی در نمایشگاه بین‌المللی تهران، وزیر کارتعاون ورفاه اجتماعی ازغرفه ی شرکت پتروشیمی امیر کبیربازدید و بامدیرعامل این شرکت گفتگو کرد.

اقتصادوبیمه؛

دراین بازدید معاونین سید صولت مرتضوی وجمعی ازمدیران وی راهمراهی می کردند.
همچنین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) از غرفه پتروشیمی امیرکبیر در نمایشگاه نفت و گاز بازدید کردند.
همچنین گفتگوی مدیرعامل این شرکت وجمعی از مدیران باشرکت هاومسئولین مختلف وترافیک حضور مدیران ومشتریان ازجمله دستاوردهای این غرفه درروز دوم بود.