جهش چشمگیر در درآمدهای همکاران سیستم
جهش چشمگیر در درآمدهای همکاران سیستم

مجموع درآمد عملیاتی نماد سیستم، در فروردین ماه معادل ٣١.۶۶۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود سه برابر(٢٠٠% رشد) شده است. درامد فروش نرم افزار با مبلغ ٢٠.٣٨۶ میلیارد تومان و رشد ٢٩٠% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، حدود۶۴ درصد از درامدهای عملیاتی را تشکیل میدهد. درامد […]

مجموع درآمد عملیاتی نماد سیستم، در فروردین ماه معادل ٣١.۶۶۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته حدود سه برابر(٢٠٠% رشد) شده است.

درامد فروش نرم افزار با مبلغ ٢٠.٣٨۶ میلیارد تومان و رشد ٢٩٠% نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، حدود۶۴ درصد از درامدهای عملیاتی را تشکیل میدهد.

درامد ناشی از رایانش ابری(راهکاران ابری) از ۴٢٣ میلیون تومان در فروردین ماه ٩٩ به ٢.٠۵٩ میلیارد تومان در فروردین ماه ١۴٠٠ رسیده و حدود ۴.٨ برابر شده است(٣٨٧ درصد رشد).